Regulamin VOUCHER

Regulamin sprzedaży i realizacji VOUCHERA
– Karty Podarunkowej od Splotki

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem splotka.pl prowadzony jest bezpośrednio przez firmę Monika Bilska Splotka NIP 6642083137, z adresem korespondencyjnym: ul. Osobowicka 81/2, 51-008 Wrocław.

1.2. Niniejszy regulamin określa warunki składania zamówień, czas i zasady realizacji zamówienia Vouchera, warunki i formy płatności, zasady i warunki realizacji Vouchera, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3. Sklep prowadzi sprzedaż Voucherów drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail lub w formie papierowej za wysyłką. W celu złożenia zamówienia Vouchera przez stronę Sklepu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz:

1.3.1. posiadanie dostępu do Internetu;
1.3.2. posiadanie adresu e-mail;
1.3.3. posiadanie numeru telefonu.

1.4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wysyłanie na adres e-mail Sklepu treści innych, niż związanych z zamówieniem i realizacją Vouchera, w szczególności rozsyłanie spamu oraz treści komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.

1.5. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przez złożenie zamówienia potwierdza, iż się z nim zapoznał.

II ZASADY I WARUNKI REALIZACJI VOUCHERA

2.1. Voucher nie jest dokumentem imiennym wystawianym przez Sklep, umożliwiaja jednak płatność za towar lub usługę, wydawanym w formie elektronicznego lub papierowego zaproszenia, opatrzony numerem i zawierający określenie kwoty, którą Posiadacz Vouchera może wykorzystać („Voucher”).

2.2. Limit kwotowy na Voucherze wyrażony jest w złotych polskich (PLN) i stanowi całkowitą lub częściową wartość towaru, który Posiadacz może nabyć od Sklepu na podstawie Vouchera. Minimalna wartość Vouchera wynosi 100 zł.

2.3. Termin ważności Vouchera wynosi 3 (90 dni) miesiące od daty wystawienia.

2.4. W uzasadnionych przypadkach data ważności Vouchera, wskazana w ust. 3 powyżej, może ulec wydłużeniu.

2.5. Klientem jest podmiot, który dokonał zakupu Vouchera.

2.6. Voucher nie spełniający wymogów wskazanych w ust. 1 jest nieważny.

2.7. W przypadku niewykorzystania Vouchera w terminie jego ważności, o ile Strony nie ustalą zmiany terminu ważności, umowa ulega rozwiązaniu. W takim wypadku Sklep ma prawo do zatrzymania wynagrodzenia za świadczenie, które wynosi 100% wartości Vouchera.

2.8. Warunkiem skorzystania z Vouchera jest zamówienie przez Posiadacza Vouchera produktów lub usług za pośrednictwem Sklepu na stronie internetowej splotka.pl. Posiadacz Vouchera jest zobowiązany podać unikalny numer Vouchera (na stronie zamówienia jest do tego przeznaczona rubryka „mam kartę podarunkową”).

2.9. Posiadacz, realizując Voucher, podaje swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe – numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

2.10. Voucher nie może być wykorzystany w częściach, nie ma również możliwości wydawania reszty z Vouchera, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość produktu. Jeśli wartość produktu jest wyższa od wartości Vouchera, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę w sposób ustalony przez niego ze Sklepem.

III WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

3.1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

3.2. Klient, składa zamówienie na zakup Vouchera poprzez wykupienie go na stronie PRODUKTU.

3.3. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie następujących informacji:

3.3.1. wartość Vouchera (minimalna wartość Vouchera wynosi 100,00 zł),
3.3.2. adres e-mail lub adres zamieszkania, na jaki Voucher ma zostać dostarczony oraz numer telefonu kontaktowego,
3.3.3. wyboru sposobu dostawy (paczkomaty InPost, Poczta Polska);

3.4. Wysłanie zakupionego Vouchera realizowane jest w terminie 2 dni robocze od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sklepu.

3.5. Zakupiony Voucher wysyłany jest e-mailem lub w kopertach, które nie posiadają żadnych oznaczeń mogących sugerować zawartość przesyłki oraz są nadawane przez neutralnego nadawcę, którego nazwa nie jest powiązana z branżą.

3.6. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

3.7. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

3.8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za Voucher.

3.9. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Vouchera w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

3.10. Sklep obsługuje Klientów na terytorium POLSKI.

IV KOSZTY PRZESYŁKI

4.1. Koszty dostarczenia Vouchera doliczane są do wartości zamówionego Vouchera w formie papierowej i ponosi je Klient.

4.2. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Klient sprawdził w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki zalecane jest aby Klient, wraz z kurierem, sporządził protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez klienta i kuriera. Niezastosowanie się do zaleceń może wpłynąć na odrzucenie reklamacji złożonej w Sklepie.

4.3. Odbierając przesyłkę z Paczkomatu, Klient powinien sprawdzić stan przesyłki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać na ekranie Paczkomatu opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Niezastosowanie się do zaleceń może wpłynąć na odrzucenie reklamacji złożonej w Sklepie.

V DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
5.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
5.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
5.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.
5.1.3.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
5.1.3.1.1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.

VI REKLAMACJE I ZWROT VOUCHERA

6.1. Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że Posiadacz wykorzystał Voucher przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 poniżej. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą.

6.2. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Klient składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je na adres e-mail Sklepu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Vouchera. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie skanu lub zdjęcia podpisanego oświadczenia na adres e-mail Sklepu: kontakt@splotka.pl

6.3. Sklep dokona zwrotu płatności na rachunek bankowy Klienta w ten sam sposób w jakim dokonał płatności za Voucher.

6.4. Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.

6.5. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Adres e-mail określony jest w § 1 ust. 1. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

6.6. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełniona, jeżeli to było wymagane.

6.7. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Klientowi pełnowartościowy Voucher, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę za pomocą tej samej metody płatności, jaką dokonał zakupu.

6.8. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklepu. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

6.9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

VIII POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.1. Celem Sklepu jest zapewnienie złożenia i realizacji zamówienia przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Klienta. W przypadku złożenia zamówienia Klient będzie poproszony o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

7.2. Administratorem danych podanych w ramach świadczenia usług na postawie niniejszego Regulaminu jest Monika Bilska.

7.3. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta Sklepu. Powierzone dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

7.4 Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że podanie wymaganych przez Administratora danych jest niezbędne do złożenia oferty i zawarcia umowy sprzedaży. Na warunkach opisanych poniżej, Administrator może przetwarzać powierzone dane osobowe w związku z czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy oraz czynnościami związanymi z obsługą zawartej umowy, w szczególności ma prawo do prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem umowy. Klient ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

7.5. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z Klientem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku możliwości zrealizowania umowy na skutek zgłoszenia przez Klienta żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

7.6. Administrator w przypadku podjęcia działań wskazanych w 7.5. niniejszego Regulaminu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Klienta, a w szczególności za brak możliwości zapewnienia Klientowi usługi.

7.7. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe powierzone przez Klienta wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawnienia ich innych podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Klienta lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VIII ZWROTY NALEŻNOŚCI

8.1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

8.1.1. anulowania zamówienia Vouchera opłaconego z góry przed jego realizacją;
8.1.2. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Vouchera na nowy;

8.1.3. Sklep dokona zwrotu pieniędzy tą samą metodą płatności, jaką został zakupiony Voucher.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Sklep informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

9.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

9.4. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do zamówień rozpoczętych przed zmianą, stosuje się postanowienia dotychczasowe (zasady obowiązujące w momencie zamówienia usługi), chyba że zmiana jest korzystniejsza dla konsumenta.

9.5. Aktualna wersja Regulaminu sprzedaży i realizacji Vouchera w postaci elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej splotka.pl/regulamin-voucher/.

9.6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.05.2022 r.

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) można skorzystać z internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr, która umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać jako skan lub zdjęcie na adres e-mail Sklepu tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………………………………………………………

(adres osoby składającej pismo)

Adres e-mail: …………………………………

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy: ……………………………(Data zawarcia umowy) …………………………… (Przedmiot umowy)

……………………………

Podpis konsumenta

Data: ………………………….

WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać jako skan lub zdjęcie na adres e-mail Sklepu tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………………………………………………………

(adres osoby składającej pismo)

Adres e-mail: …………………………

REKLAMACJA

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ………………………….……………., której przedmiotem było ………………………….……………. Przyczyna zgłoszenia reklamacji: ………………………….…………….…………………………………………………………

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego *:

  • wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ;
  • wnoszę o usunięcia wady;
  • wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
  • oświadczam, iż odstępuję od umowy.
  • inne ……………………………

…………………………… Podpis konsumenta

…………………………. DATA

*niepotrzebne skreślić.

Przyczyna zgłoszenia reklamacji: ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego *:

  • wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ………………………………………… ;
  • wnoszę o usunięcia wady;
  • wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
  • oświadczam, iż odstępuję od umowy;
  • inne ……………………………

…………………………… Podpis konsumenta

…………………………. DATA

*niepotrzebne skreślić.