Regulamin Sklepu

Przed zakupem zapoznaj się z Regulaminem Splotki.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego SPLOTKA, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Zanim dokonasz zakupu w moim Sklepie Internetowym zapoznaj się z Regulaminem. 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy SPLOTKA działający pod adresem www.splotka.pl jest prowadzony przez firmę Monika Bilska Splotka z siedzibą pod adresem: ul. Osobowicka 81/2, 51-008 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 384251865, posiadającą NIP: 6642083137, zwaną w niniejszym regulaminie Splotki. Dane kontaktowe: e-mail: kontakt@splotka.pl

 1. Produkty oferowane przez Sklep SPLOTKA mogą być wykonane z materiałów naturalnych i ręcznie farbowanych, co powoduje, że kolorystyka produktów w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od tej pokazanej na zdjęciach, przedstawiających prototyp. Jednocześnie wszystkie produkty są szczegółowo opisane jeśli chodzi o ich charakterystykę, użyte materiały i właściwości. Zwracamy uwagę, że różnice w kolorach między otrzymanym towarem a zdjęciami prezentowanymi w Sklepie mogą wynikać z parametrów ustawienia monitora.
 2. Informacje o produktach w sklepie Splotka m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.
 3. Wszystkie zdjęcia na mojej stronie są mojego autorstwa (sygnowane są w większości znakiem wodnym) i podlegają ochronie, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

§ 2 DEFINICJE:

 1. SKLEP INTERNETOWY – sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu, działający pod adresem www.splotka.pl;
 2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym;
 3. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. OFERTA ZAKUPU – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w momencie sfinalizowania procesu zakupów w Sklepie Internetowym;
 6. ZAMÓWIENIE – wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte przez  Splotkę do realizacji;
 7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest Splotce do skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta;
 8. CZAS DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest Firmie Kurierskiej na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez Splotkę;
 9. CENA PRODUKTU – cena brutto (zawierająca podatek VAT) pojedynczego egzemplarza produktu ustalona przez  Splotkę i wskazana na stronie produktu;
 10. CENA OSTATECZNA – cena brutto pojedynczego egzemplarza produktu obniżona o obowiązujące w danym czasie lub dla danego Klienta rabaty cenowe ustalane przez Splotkę, prezentowana w sekcji „kosz” w podsumowaniu procesu zakupów. Cena Ostateczna Produktu nie może być wyższa niż Cena Produktu określona na stronie produktu;
 11. CENA CAŁKOWITA  – suma Cen Ostatecznych za wszystkie produkty wchodzące w skład Oferty Zakupu lub Zamówienia;
 12. KOSZTY WYSYŁKI – ustalone przez  Splotkę koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres.
 13. WARTOŚĆ OFERTY ZAKUPU – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki dla poszczególnej Oferty Zakupu;
 14. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym Zamówieniu przyjętym do realizacji;
 15. FIRMA KURIERSKA – podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez Splotkę do wykonywania jego zobowiązań związanych dostawą zamówienia do Klienta;
 16. DOWÓD ZAKUPU – jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w sklepie Splotki. W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, rachunek,  potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta.

§ 3 REJESTRACJA i SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci internetowej, na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Klient składa Splotce ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” w sekcji „koszyk”.
 3. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania.
 4. Na stronie Sklepu można się zarejestrować. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu Internetowego loginu i hasła.
 5. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.
 6. Produkty wskazane w Ofercie Zakupu nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innych Klientów.
  W Ofercie Zakupu Klient wskazuje:
  a.) produkt lub produkty jakie ma obejmować Umowa Sprzedaży,  ich cechy oraz liczbę;
  b.) prawidłowe dane do wysyłki obejmujące: imię i nazwisko Klienta, nazwę firmy (opcjonalnie), dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj;
  c.) aktywny adres e-mail Klienta;
  d.) aktywny numer telefonu Klienta;
  e.) sposób zapłaty;
  f.) sposób dostawy.
 7. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).
 8. Na adres e-mail wskazany w Ofercie Zakupu Splotki wysyła automatyczne potwierdzenie otrzymania oferty. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. SPLOTKA może nie przyjąć Oferty Zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny według własnego uznania. Przyczyną nieprzyjęcia Oferty Zakupu może być między innymi niedostępność danego produktu, ograniczenia związane z jego wysyłką, niemożliwość wysłania zapłaty przez Klienta, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie.
 10. SPLOTKA nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Oferty Zakupu.

§ 4 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do Splotki na adres kontakt@splotka.pl pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§ 5 UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi przez Splotkę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres email Klienta.
 2. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie dwóch Dni Roboczych od wysłania Oferty Zakupu oznacza nieprzyjęcie Oferty Zakupu.
 3. Splotka może przyjąć do realizacji tylko część produktów wskazanych w Ofercie Zakupu. W takiej sytuacji Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia części Zamówienia do realizacji.
 4. Na podstawie Umowy Sprzedaży Splotka zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,  a Klient zobowiązuje się do zapłaty Splotkce Wartości Zamówienia oraz do odebrania Zamówienia.

§ 6 WARUNEK ZAWIESZAJĄCY

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci Splotce Wartość Oferty Zakupu lub Wartość Zamówienia w terminie do 24 godzin od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Za moment zapłaty uważa się dzień potwierdzenia zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym Splotki w przypadku płatności bezpośrednich.
 2. Skutki prawne wynikające z zawarcia Umowy Sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek zawieszający, o którym mowa zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie Wartości Zamówienia) skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.
 3. Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e-mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty. W takim przypadku warunek, o którym mowa uznaje się za niezastrzeżony.

§ 7 CENY PRODUKTÓW

 1. Ceną wiążącą produktu jest Cena Ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „Koszyk”.
 2. Wszystkie ceny na stronie Splotka.pl podane są w złotych polskich.
 3. Wartość Oferty Zakupu podawana jest w sekcji „koszyk” po wskazaniu miejsca doręczenia Zamówienia oraz formy płatności.
 4. Splotka może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

§ 8 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zapłaty można dokonać:
  a.) Systemem płatności elektronicznych PAYPAL (obsługuje także przelewy zagraniczne, karty kredytowe),
  b.) Przelewem na konto bankowe Splotki: ING Bank Śląski 23 1050 1575 1000 0092 7032 2796, Monika Bilska Splotka, ul. Osobowicka 81/2, 51-008 Wrocław
  c.) Gotówką w przypadku zamówienia z odbiorem osobistym.
  d.) Płatność PayU – w tym szybkie przelewy i płatność BLIK.
 2. Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty otrzymania od Splotki potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość Zamówienia.
 3. Zapłata Wartości Oferty Zakupu nie może być dokonana przed przyjęciem Oferty Zakupu przez Splotkę do realizacji.

§ 9 DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Splotka realizuje dostawy zamówionych produktów:
  a.) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem usług InPost 
  – z paczkomatu do paczkomatu
  – pod wskazany adres klienta
  b.) na terenie wybranych krajów (Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Słowacji i Czech) za pośrednictwem usług DHL/DPD/GLS

2. W wybranych przypadkach koszty dostarczenia przesyłki do Klienta ponosi Klient. Aktualna cena dostawy na terenie Polski to 13 zł, do wybranych krajów 60 zł.

3. Po otrzymaniu paczki Klient jest proszony o sprawdzenie opakowania. W razie zniszczeń lub innych zastrzeżeń związanych z paczką proszę o niezwłoczny kontakt na kontakt@splotka.pl

§ 10 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
 2. Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto Splotki, nie później niż jest to uwzględnione w opisie produktu.
 3. Realizacja wysyłki następuje od 1 do 2 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty przez Klienta.
 4. W przypadku produktów wirtualnych – biletów na warsztaty i voucherów, sprzedaż wysyłkowa nie obowiązuje. Produkty te są wysyłane w formie maila z potwierdzeniem nabycia biletu do 24 godzin od otrzymania płatności.
 5. Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.
 6. Klient otrzyma od Splotki informację na adres e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz numerem listu przewozowego.

§ 11 WYMIANA TOWARU

 1. Z uwagi na indywidualny i artystyczny charakter przedmiotów oferowanych w sklepie Splotki, nie wszystkie podlegają wymianie. Zwłaszcza ograniczenie to dotyczy przedmiotów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta. Dlatego w przypadku braku pewności prosimy o przemyślane zakupy.
 2. Wymianie podlegają przedmioty z kategorii „Narzędzia”.
 3. Chęć wymiany zakupionego przedmiotu z pkt.2 należy zgłosić mailowo do Splotki najpóźniej siedem dni od otrzymania przesyłki, wskazując w mailu na jaki przedmiot ma nastąpić wymiana oraz okazując dowód zakupu.
 4. W przypadku otrzymania od Splotki potwierdzenia, że wymiana jest możliwa, Klient ponosi koszt przesyłek wymienianych przedmiotów do i ze Sklepu Internetowego.
 5. Wymiana uzgodniona ze Sklepem Internetowym jest możliwa tylko w przypadku gdy odesłany towar nie nosi żadnych śladów użytkowania oraz nie narusza zasad zawartych na stronie KONSERWACJA, jest zaopatrzony w oryginalne metki oraz jest odesłany wraz z dowodem zakupu.

§ 12 REKLAMACJE

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy lub pocztowy Splotki wskazany w pkt. 1 Regulaminu nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady produktu.
 2. Procedura reklamacyjna: a.) Proszę zrobić zdjęcia produktu (w szczególności wady) i wraz z opisem formularza reklamacyjnego.
  b.) Splotka podejmie decyzję o zasadności reklamacji lub jej bezzasadności w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia;
  c.) W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy dostarczyć na koszt Splotki na adres wskazany w pkt. 1 Regulaminu w sposób wskazany w informacji mailowej dotyczącej reklamacji.
  d.) Splotka na swój koszt wyśle Klientowi naprawiony produkt, nowy egzemplarz lub zwróci pieniądze – w zależności od życzenia Klienta – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania wadliwego produktu.

§ 13 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1.  Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 “O prawach konsumenta” (Dz. U. Nr 683 z 2017 r.) KONSUMENT, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym Splotka.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w puncie 1 Konsument jest zobowiązany dostarczyć do Splotki pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży.
 3. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki do Konsumenta, także drogą mailową.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na adres Splotki wskazany w pkt. 1 Regulaminu. Sklep Splotka nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne Splotka zwraca KONSUMENTOWI cenę za produkt (wraz z kosztami wysyłki do Konsumenta).
 6. Prawo to nie działa w odniesieniu do kupna BILETÓW wirtualnych oraz KART PODARUNKOWYCH. Każdorazowo zasady kupna biletów oraz kart zawarte są w opisie produktu i nie podlegają zwrotowi.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Splotka może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny.  Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Wszystkie nazwy i wzory produktów oferowanych przez Splotkę w Sklepie Internetowym są własnością Splotki i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2021.

 

RODO
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do strony www.splotka.pl 
 
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Monika Bilska Splotka informuje, iż:
 
2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Monika Bilska Splotka adres korespondencyjny
ul. Osobowicka 81/2 51-008 Wrocław
 
3. Zarządzającym Danymi jest Monika Bilska, e-mail: kontakt@splotka.pl  tel. 533 616 434
 
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem  i realizacją zamówienia w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
 
5. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym a ich udostępnianie będzie odbywać się tylko za Państwa zgodą.
 
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zamówienia, a po jego zrealizowaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.
 
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych  w przepisach RODO.
 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy cywilno-prawnej. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.
 
10. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  lub profilowaniu.
 

Zapoznaj się także z Plikami cookie.