Galeria sztuki dla młodych artystów.

Regulamin Wystawy Galerii ULOTNEJ

§1
ORGANIZATOR

Organizatorem Galerii Ulotnej jest Monika Bilska Splotka NIP 6642083137 z adresem korespondencyjnym: ul. Osobowicka 81/2, 51-008 Wrocław.

§2
CELE I OPIS SALONU

1. Celem Galerii Ulotnej jest w szczególności:
a) Szeroka prezentacja i popularyzacja sztuki wśród młodego środowiska artystów.
b) Popularyzacja sztuki i rzemiosła na terenie Wrocławia
c) Rozwój lokalnego rynku sztuki, krytyki artystycznej oraz prywatnych galerii, a tym samym stworzenie sprawnie działającego ekosystemu sztuk wizualnych we Wrocławiu.
d) Promowanie młodych artystów oraz pomoc w nabywaniu doświadczenia wystawienniczego i artystycznego.
2. Galeria Ulotna trwa od 21 stycznia do 24 marca 2022 roku i będzie miała miejsce w przestrzeni pracowni tkackiej Splotki na ul. Traugutta 68 we Wrocławiu

§3
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Do Galerii Ulotnej mogą dołączyć osoby fizyczne, zwane dalej Artystami/Artystkami, które w momencie złożenia Formularza Zgłoszeniowego będą pełnoletnie oraz będą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Poza warunkiem pełnoletności, Galeria Ulotna nie ma ograniczenia wiekowego dla Artystów/Artystek.
2. Prace zgłaszane do udziału w Salonie mogą być wykonywane indywidualnie bądź w kolektywach lub grupach artystycznych.
3. Udział w Galerii Ulotnej jest bezpłatny, co oznacza, że Organizator nie pobierają żadnych opłat za udział Artystów/Artystek, ale również Artyści/Artystki nie otrzymują z tytułu udziału w Galerii Ulotnej żadnych honorariów ani pokrycia kosztów, m.in. dojazdu, pobytu, ubezpieczenia pracy, transportu pracy itp.
4. Organizatorzy nie zapewniają sprzętu audiowizualnego czy innych urządzeń potrzebnych do wystawienia zgłoszonej do Galerii Ulotnej, jeżeli praca ta jest nierozłącznie związana ze specyficznymi cechami takiego urządzenia, w szczególności jego wymogami technicznymi, parametrami, określoną wielkością itp., chyba że w drodze osobistych ustaleń z Artystą/Artystką.
7. Galeria Ulotna jest adresowana do Artystów/Artystek związanych z szeroko pojętym środowiskiem wrocławskim, nie jest to jednak warunek konieczny.
8. Tematyka prac jest dowolna. Techniki, w których można składać prace to:
– malarstwo
– rysunek
– ceramika
– rzeźba
– tkanina
– grafika warsztatowa
– grafika komputerowa
– kolaż
– sztuki mieszane/intermedia
– fotografia
8. Do Galerii Ulotnej można zgłaszać jedynie wykończone prace, niezależnie od tego, czy były one wcześniej wystawiane publicznie lub nie.
9. Każdy Artysta/Artystka może zgłosić dowolną ilość prac, ich dokładna ilość będzie ustalana indywidualnie. Kolektyw bądź grupa artystyczna również mogą zgłaszać się do udziału w Galerii Ulotnej. Zgłoszenie pracy wykonanej przez Artystę/Artystkę w ramach kolektywu lub grupy artystycznej nie wyklucza zgłoszenia do Galerii Ulotnej prac indywidualnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§4
ZASADY ZGŁOSZENIA DO GALERII ULOTNEJ

1. W celu wzięcia udziału w Galerii Ulotnej Artysta/Artystka dokonuje zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza on-line, do którego link można znaleźć na stronie internetowej www.splotka.pl lub na mediach społecznościowych Organizatora.
2. Formularze zgłoszeniowe należy wysłać od 4 stycznia do 9 stycznia 2021 r. do godz. 23:59.
3. Artysta/Artystka w formularzu zgłoszeniowym podaje: swoje dane osobowe, link do portfolio, krótki biogram oraz portret, które będą służyły jako wizytówka Artysty /Artystki w katalogu wystawy i w ramach innych działań promocyjnych i informacyjnych, a ich treść i forma nie ma wpływu na ocenę zgłoszenia.
§5
KWALIFIKACJA UCZESTNIKA DO GALERII ULOTNEJ ORAZ ZASADY UCZESTNICTWA
1. Kwalifikacja prac do Galerii Ulotnej przeprowadzona zostanie w dwóch etapach.
a) Weryfikacja formalno-techniczna według zasad określonych w § 4 Regulaminu, do 9 stycznia 2021 r. do godziny 23:59.
b) Wybór artystów spośród nadesłanych zgłoszeń przez Organizatora – od 10 stycznia 2021 r.
2. Organizator zwróci się do wybranych Artystów/Artystek z propozycją organizacji wystawy w dogodnym terminie dla obydwu stron oraz w celu ustalenia szczegółów współpracy.
3. Liczba eksponowanych w ramach Galerii Ulotnej prac zależna jest od wielkości prac Artysty/Artystki i będzie ustalana indywidualnie.
4. Decyzje Organizatora są ostateczne oraz nieodwołalne.
5. Organizator Galerii Ulotnej zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia na każdym etapie organizacji, bez podawania przyczyny.
6. Informacja o zakwalifikowaniu Artysty/Artystki do Galerii Ulotnej, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora oraz wydarzeniu na mediach społecznościowych. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi Artystami drogą mailową oraz telefonicznie do 10 stycznia 2021 r.
7. Artyści zakwalifikowanych do Galerii Ulotnej zobowiązani są dostarczyć oraz wyeksponować wybrane przez siebie prace w przestrzeni Galerii Ulotnej nie później niż 6 godziny przed planowanym wernisażem, ustalonym na podstawie indywidualnych predyspozycji. Organizator może odrębnie ustalać z Artystami/Artystkami konkretne terminy oraz godziny dostarczenia prac.
8. Dostarczone prace winny być technicznie przygotowane do ekspozycji i opatrzone metryką z następującymi danymi: imię i nazwisko Artysty/Artystki, tytuł pracy, technika, wymiary, data powstania pracy.
9. Koszty dostarczenia i odbioru prac oraz ewentualnego dodatkowego ubezpieczenia pracy na czas transportu i wystawy ponosi wyłącznie Artysta.
10. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac powstałe w czasie transportu lub w czasie wystawy, jeżeli nie powstały one z winy lub rażącego niedbalstwa Organizatora.
11. Organizator zapewnia przestrzeń wystawienniczą w trakcie trwania wystawy oraz podstawowe wsparcie techniczne. O sposobie ekspozycji i aranżacji przestrzeni poszczególnych prac decyduje sam Artysta, w szczególnych przypadkach ostateczna decyzja co do sposobu ekspozycji i montażu należy do Organizatora.
12. Odbiór prac odbywa się po zakończeniu wystawy, nie później niż 6 godzin przed następnym wernisażem. W przeciwnym wypadku Artyście zrzeka się swoich prac na rzecz Organizatora.

§6
OŚWIADCZENIA

1. Wysłanie formularza zgłoszeniowego przez Artystę/Artystkę jest równoznaczne z:
a) zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu oraz warunków uczestnictwa w Galerii Ulotnej;
b) zgodą na powierzenie pracy zakwalifikowanej do udziału w Galerii Ulotnej, na czas trwania wystawy w celu jej publicznej prezentacji, w okresie od momentu dostarczenia pracy do momentu jej odbioru, zgodnie z § 5 Regulaminu;
c) udzieleniem Organizator Galerii Ulotnej, nieodpłatnie, bezterminowo oraz bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, niewyłącznej zgody na wykonanie oraz wykorzystanie reprodukcji prac oraz dokumentacji dotyczącej zgłoszonej pracy konkursowej we wszelkich możliwych formach, m.in.: druku, fotografii, audio i/lub wideo oraz zgody na publikowanie, udostępnianie, nadawanie czy reemitowanie tej reprodukcji, w całości bądź w części, we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Galerią Ulotną, w tym także w Internecie, m.in. o charakterze informacyjnym czy promocyjnym Galerii Ulotnej, oraz związanej z nim działalności Organizatora, partnerów lub sponsorów, w tym archiwizacyjnym, sprawozdawczym i informacyjnym;
d) oświadczeniem Artysty/Artystki, że złożona przez niego praca konkursowa oraz wszystkie jej części składowe są wynikiem wyłącznie jego twórczości i nie naruszają praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Artysta/Artystka zobowiązuje się również, że do chwili zakończenia wystawy w ramach Galerii Ulotnej nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona żadnych ograniczeń wykonywania autorskich praw osobistych, które uniemożliwiłyby Artyście/Artystce uczestniczenie w Galerii Ulotnej, w szczególności uniemożliwiłyby ekspozycję pracy na wystawie;
e) wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Artysty/Artystki, a także jego wizerunku, głosu do celów związanych z organizacją czy przeprowadzeniem Galerii Ulotnej, zgodnie z przepisami obowiązującego na terenie Polski Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.;
f) wyrażeniem nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej zgody na publikację portretu oraz informacji biograficznych o Artyście/Artystce przekazanych przez Artystę/Artystkę lub zaakceptowanych przez niego treści biograficznych przygotowanych przez Organizatora oraz z udzieleniem nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej licencji do publikacji ww. materiałów przekazanych Organizatora przez Artystę/Artystkę, z prawem do udzielania dalszych zgód i dalszych licencji oraz z tak samo określonym prawem do wykonywania praw zależnych do tychże materiałów, wiążących się z możliwością ich redagowania czy skrócenia, stosownie do potrzeb Organizatora, bez wpływu na zawarte w nich informacje o Artyście/Artystce, do wykorzystania na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności we wszelkich możliwych formach, m.in.: druku, fotografii, audio i/lub wideo oraz zgody na publikowanie, udostępnianie, nadawanie czy reemitowanie, w całości bądź w części, we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z Galerią w tym także w Internecie, m.in. o charakterze informacyjnym czy promocyjnym Galerii Ulotnej oraz związanej z nim działalności Organizatora, partnerów lub sponsorów, w tym archiwizacyjnym, sprawozdawczym.
2. Podanie danych osobowych przez Artystę/Artystkę jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne dla uczestnictwa w Galerii Ulotnej. Artysta/Artystka ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do
żądania ich poprawiania. Dane osobowe Artysty/Artystki Galerii Ulotnej będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w związku z realizacją czy organizacją Galerii Ulotnej, w tym w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w celu publicznego podania informacji o uczestnictwie w wystawie realizowanej w ramach Galerii Ulotnej, a także jego wizerunku, głosu, tytułu, techniki wykonania, wymiarów i daty powstania prac prezentowanych w ramach Galerii Ulotnej. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz praw Artystów i Artystek z tym związanych zawarte są w Polityce prywatności zawartej w §8 poniżej.
3. Administratorem danych osobowych Artysty/Artystki będzie Monika Bilska Splotka.

§8
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności określa reguły dotyczące przechowywania i dostępu do danych osobowych, o których mowa Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w skrócie RODO.
1. Administratorem danych osobowych jest Monika Bilska Splotka adres korespondencyjny ul. Osobowicka 81/2 51-008 Wrocław
2. Zarządzającym Danymi jest Monika Bilska, e-mail: kontakt@splotka.pl tel. 533 616 434
3. Dane Artysty/Artystki będą przetwarzane w celach związanych z potwierdzeniem powyższego Regulaminu Galerii Ulotnej oraz przy uczestnictwie w wystawach realizowanych z tytułu Galeria Ulotna.
4. Dane Artysty/Artystki nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym a ich udostępnianie będzie odbywać się tylko za Państwa zgodą.
5. Dane Artysty/Artystki będą przechowywane przez okres niezbędny do zamówienia, a po jego zrealizowaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony z odrębnymi przepisami.
6. Artystom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
7. Artystom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w wystawie prowadzonej w Galerii Ulotnej. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.
9. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści Regulaminu w każdym czasie.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
3. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela: Monika Bilska e-mail: kontakt@splotka.pl
4. Galeria Ulotna nie jest prowadzona w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) ani nie jest loterią/grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 847 t.j.).